STATUT
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ

Federaţia Sportivă Naţională de Triatlon din Republica Moldova
1. DISPOZIŢII GENERALE
 1. Asociaţia Obştească Federaţia Naţională Sportivă de Triatlon din Republica Moldova, în continuare "Federaţia", este o federaţie sportivă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor juridice (asociaţii obşteşti, cluburi sportive) asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

 2. Denumirea completă: Asociaţia Obştească Federaţia Naţională Sportivă de Triatlon din Republica Moldova.

 3. Federaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la cultură fizică şi sport nr.330-XIV din 25.03.99, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIIl din 17 mai 1996, Regulamentul de organizare şi funcţionare a federaţiilor sportive naţionale din 04.04.2003 şi prezentul statut.

 4. Federaţia se constituie în forma organizatorico-juridică „asociaţie obştească".

 5. Federaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Federaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

 6. Federaţia este unica organizaţie care reprezintă ramura respectivă de sport, organizează şi coordonează dezvoltarea probei sportive respective, având ca bază contractul semnat cu autoritatea centrală de specialitate, cu stipulările financiare şi alte obligaţii ale părţilor.

 7. Federaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Durata de activitate a Federaţiei este nelimitată.

 8. Federaţia este o organizaţie necomercială care îşi realizează activitatea în beneficiul întregii societăţi şi nu susţine partidele politice, blocurile electorale şi candidaţi independenţi la alegerile în organele puterii publice. Repartizarea veniturilor în folosul fondatorilor şi membrilor Federaţiei este interzisă.

 9. Federaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

 10. Federaţia se poate afilia la federaţiile sportive internaţionale sau la alte foruri pe baza avizului dat de către autoritatea centrală de specialitate.

 11. Sediul Federaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 28/1, MD2059.
2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE FEDERAŢIEI
 1. Federaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Federaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

 2. Federaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităţilor publice în activitatea Federaţiei, precum şi imixtiunea Federaţiei în activitatea autorităţilor publice.

 3. Federaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

 4. Federaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

  1. Activitatea Federaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Federaţiei.

  2. Federaţia prezintă autorităţii administrative centrale de specialitate pentru aprobare:

a) Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul respectiv;

 1. Clasificaţia sportivă al Republicii Moldova;

 2. Acordul de colaborare cu autoritatea administrativ centrală, cu stipulările respective, inclusiv condiţiile tehnice şi financiare.

Pentru avizare:

 1. actele de afiliere a Federaţiei la forurile sportive internaţionale;

 2. regulamentele campionatelor naţionale şi competiţiilor internaţionale organizate în teritoriul Republicii Moldova.

Pentru autorizare:

Documentele privind participarea reprezentativelor naţionale la Campionatele, Cupele Mondiale şi Europene.
3. SCOPURILE, SARCINILE ŞI METODELE DE REALIZARE
3.1. Federaţia s-a constituit în următoarele scopuri:

- organizarea, conducerea şi controlul activităţii în domeniul triatlonului precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate competitive pe plan intern şi internaţional;

- unirea tuturor eforturilor structurilor sportive care practică triatlonul, contribuie la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de propagare a genului dat de sport în Republica Moldova;

- pregătirea sportivilor de înaltă performanţă în acest domeniu, participarea cu succes în diferite campionate sportive naţionale şi internaţionale;

- atragerea unui număr cît mai mare de cetăţeni în practicarea acestui sport şi propagarea astfel a unui mod sănătos de viață;

- stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale internaţionale în domeniu;

- elaborarea şi aplicarea strategiei şi programelor de activitate în concordanţă cu strategia generală aprobată de autoritatea administrativă centrală;

- aprobarea unor norme tehnico-metodice de organizare şi a altor reglementări specifice domeniului lor de competenţă;

- aplicarea în activitatea ramurii de sport a statutului şi regulamentelor proprii, ale federaţiilor internaţionale, a normelor generale stabilite de autoritatea administrativă centrală şi a legislaţiei în vigoare;

- organizarea şi promovarea sistemului competiţional naţional şi stimularea competiţiilor în unităţile administrativ-teritoriale;

- selectarea şi pregătirea calitativă a loturilor olimpice şi naţionale şi asigurarea participării acestora la competiţii internaţionale;

- coordonarea activităţii de formare şi perfecţionare a specialiştilor pe ramuri de sport, organizarea de cursuri, stagii şi reuniuni pentru antrenori, arbitri și instructori;

- aplicarea în domeniul propriu de competenţă a programelor antidoping şi a celor de combatere a violenței şi de promovare a spiritului de fair-play în sport;

- întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu federaţiile similare din alte ţări, cu forul continental şi mondial de specialitate;

- propunerea administraţiei publice centrale de specialitate conferirea titlurilor şi categoriilor sportive conform Regulamentului de conferire a titlurilor şi categoriilor sportive aprobate de Consiliul autorităţii administrative centrale.

3.2. Pentru realizarea scopurilor statutare, Federaţia desfăşoară următoarele activităţi:

 • creează secţii sportive şi pregăteşte sportivi de performanţă;

 • propagă cunoştinţele despre genul dat de sport, prin organizarea de echipe sportive performante care ar demonstra frumuseţea acestui sport;

 • organizează întruniri, seminare, competiţii sportive cu concursul acestui sport;

 • organizează şi susţine iniţiativele în domeniul sportului;

 • dezvoltă legături internaţionale cu alte organizaţii sportive care practică şi popularizează acest gen de sport şi modul sănătos de viaţă;

 • organizează şi desfăşoară concursuri de jocuri intelectuale privind cunoaşterea istoriei şi dezvoltării triatlonului;

 • organizează competiţii sportive pentru diferite categorii de vârstă, participă la competiţii internaţionale, reprezintă Republica Moldova în federaţiile, uniunile şi asociaţiile internaţionale sportive;

 • instituie şi editează publicaţii periodice;

 • informează despre istoria şi viaţa celor mai renumiţi sportivi în domeniu;

 • editează cărţi, broşuri despre acest sport;

 • desfăşoară alte activităţi, ce nu contravin scopurilor Asociaţiei şi legislaţiei în vigoare.

3.3. Pentru realizarea scopurilor propuse, Federaţia are dreptul să:

 • reprezinte interesele membrilor Federaţiei în autorităţile publice şi în raport cu terţii;

 • asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;

 • fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;

 • desfăşoare activitate editorială;

 • desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile statutare ale Federaţiei;

 • difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;

 • obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;

 • încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;

 • participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;

 • încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;

 • creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;

 • procure complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Federaţiei.
4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL
4.1.În structura organizatorică a Federaţiei intră următoarele organe:

Organele de conducere:

- Adunarea generală

- Biroul Federal

- Preşedintele Federaţiei

- Vicepreşedintele

- Secretarul General

Organele de control:

- Cenzorul

- Consiliul de Supraveghere

 1. Organele de conducere şi de control, inclusiv Preşedintele, au mandat pe o perioadă de 10 ani. Organul suprem de conducere al Federaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

 2. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

• determină direcţiile principale de activitate ale Federaţiei;

• decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului cu excepţia modificării sediului.

• alege si revocă membrii Biroului Federal, Cenzorul, Preşedintele Federaţiei;

 • aprobă dările de seamă ale Biroului Federal şi a Cenzorului;

 • hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Federaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;

 • hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Federaţiei.

 1. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Federaţiei, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Biroul Federal al Federaţiei, care va înştiinţa toţi membrii Federaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte.

 2. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Biroul Federal din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Cenzorului ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Federaţiei.

 3. Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al statutului. În cazul în care Biroul Federal refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Biroului Federal în modul stabilit pentru acesta.

4.7. Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul în care sunt prezenţi 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Federaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi Ia Adunarea Generală.

4.8. Dacă Adunarea Generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării Generale cu aceeaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.9. Dacă la convocarea Adunării Generale au fost încălcate cerinţele statutului, aceasta nu este în drept să adopte hotărâri, cu excepţia cazurilor când la Adunarea Generală participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Federaţiei.

4.10.Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi.

Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi, Adunarea Generală poate adopta
hotărâri numai în cazul în care participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii.

4.11. Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

4.12. Biroul Federal este organul permanent de conducere al Federaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:

 • elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Federaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;

 • asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Federaţiei;

 • elaborează bugetul Federaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia, prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;

 • aprobă regulamentele de uz intern ale Federaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;

 • aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Federaţiei;

 • stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Federaţiei;

 • aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Federaţiei;

 • decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Federaţiei, aprobarea regulamentelor lor;

 • gestionează patrimoniul Federaţiei şi activitatea privind majorarea lui;

 • examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual;

 • stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;

 • asigură respectarea de către Federaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;

 • primirea şi excluderea membrilor Federaţiei;

 • adoptarea deciziilor privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului Federaţiei;

 • conducerea operativă a activităţii economice a Federaţiei, administrarea bunurilor;

 • hotărăşte participarea Federaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;

 • modifică sediul Federaţiei şi, respectiv, modifică clauza din statutul Federaţiei care prevede sediul acesteia;

 • decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Federaţiei.

4.13. Biroul Federal este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 10 ani. Şedinţele Biroului Federal se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. În caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui este hotărâtor. La cererea unui membru al Biroului Federal, Preşedintele este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Biroului Federal, membrul Biroului Federal care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

4.14.Calitatea de membru al Biroului Federal încetează în următoarele condiţii:

 • în caz de deces;

 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;

 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

4.15. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.14, locul din Biroul Federal rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

4.16. Biroul Federal alege Secretarul General care:

 • ţine lucrările de secretariat;

 • înregistrează cererile şi demersurile prezentate Federaţiei;

 • întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Biroului Federal;

 • duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii;

 • ajută Preşedintele în executarea funcţiilor sale, asigură realizarea sarcinilor principale în activitatea Federaţiei.

4.17.Preşedintele Federaţiei este concomitent şi Preşedintele Biroului Federal și gestionează nemijlocit Federaţia în perioada dintre şedinţele Biroului Federal şi are următoarea competenţă:

 • convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Federal;

 • adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Federaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a altor organe;

 • reprezintă Federaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;

 • administrează operativ mijloacele Federaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;

 • organizează si dirijează activitatea curentă a Federaţiei, a subdiviziunilor ei și asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Biroul Federal al Federaţiei;

 • face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;

 • este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;

 • asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;

 • poartă răspundere personală de activitatea Federaţiei și este responsabil de valorile imobile si circulante ale ei;

 • oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;

 • emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;

 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Federaţiei.

4.18. Preşedintele poate constitui, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Federaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Federaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.19. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Federaţiei este efectuat de Cenzor, ales de Adunarea Generală. Cenzorul nu poate face parte din Biroului Federal.

4.20. Cenzorul:

 • analizează respectarea statutului Federaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Biroului Federal şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;

 • controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Federaţiei.

4.21. Cenzorul are dreptul sa ceară Biroului Federal date privind activitatea lor pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele ce vizează activitatea Federaţiei.

 1. Cenzorul efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul poate decide efectuarea unor controale şi din iniţiativă proprie, în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Federaţiei, precum şi la cererea a unei treimi ale membrilor Federaţiei.

 2. Rezultatele controlului efectuat de către Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă Biroului Federal şi Adunării Generale.

4.24. Adunarea Generală alege Consiliul de Supraveghere, care este organul permanent al Federației și este format din 3 persoane care nu sunt afiliate (rude sau afini pînă la gradul III inclusiv) şi respectă regulile de evitare a conflictului de interese; membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent şi membri ai altui organ executiv al Federației.

4.25. Consiliul de Supraveghere are următoarea competență:

 • Supravegherea activității Federației.

Consiliul de Supraveghere trebuie să verifice activitatea Federației la necesitate, însă nu mai rar de o dată pe an.

4.26. Consiliul de Supraveghere este ales de Adunarea generală pe un termen de 5 ani. Ședințele Consiliului de Supraveghere se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de odată în trimestru și sunt deliberative daca la ele sunt prezenți 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Supraveghere, Preşedintele Biroului Federal este obligat să convoace în termen de 10 zile ședința extraordinară a acesteia. În cazul cînd Președintele refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Supraveghere, membru care a solicitat convocarea este în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Președintelui.

4.27. Președintele Consiliului de Supraveghere este ales din rîndul membrilor Consiliului, el convoacă și prezidează ședințele.

4.28. Calitate de membru al Consiliului de Supraveghere încetează în următoarele condiții:

 • în caz de deces,

 • în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;

 • în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

4.29. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.28., locul din Consiliul de Supraveghere rămâne vacant urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

4.30. Vecepreşedintele este ales de Adunarea Generală pe un mandat de 10 ani din numărul membrilor. Are următoarele atribuţii:

 • supravegează elaborarea strategieie de dezvoltare şi de trasare a direcţiilor principale ale activităţii Federaţiei;

 • ajută preşedintele în activitatea federaţiei şi la necesitate îl înlocuieşte.

5. MEMBRII FEDERAŢIEI. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE LOR
5.1. Membru al Federaţiei poate fi orice persoană juridică - asociaţie obştească sau club

sportiv, persoană fizică, cetăţean al Republicii Moldova , precum şi cetăţenii străini, apatrizi, avînd vîrsta de 18 ani care desfăşoară activităţi în domeniul de activitate al Federaţiei sau susţine obiectivele

Federaţiei, recunosc şi susţin obiectivele Federaţiei. Federaţia nu răspunde pentru obligaţiile

membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Federaţiei.

5.2.Candidatura viitorului membru al Federaţiei este discutată la şedinţa Biroului Federal, în prezenţa

obligatorie a reprezentantului candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi

adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.

5.3. Fiecare membru al Federaţiei achită anual cotizaţia de membru.

5.4 Membrii Federaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

 • dreptul de a participa la activitatea Federaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Federaţiei, de a participa la toate proiectele Federaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Federaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;

 • membrii Federaţiei sunt obligaţi sa respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Biroului Federal, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.

5.3. Membrul care nu participă la activitatea Federaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Federaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Federaţiei de către Biroul Federal, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.
6. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANŢARE
6.1.Patrimoniul Federaţiei se formează din:

 • cotizaţiile de membru: de intrare şi anuale persoane juridice – 500 lei şi persoane fizice – 100 lei.

 • sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;

 • subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

 • venituri realizate din activitatea economică proprie;

 • veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Federaţiei;

 • venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;

 • alte surse neinterzise de lege.

 1. Federaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

 2. Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

 3. Federaţia poate investi mijloacele sale financiare libere în bunuri mobile şi imobile, depozite bancare în vederea obţinerii unor dobânzi convenabile sau unor drepturi de proprietate, realizează alte tranzacţii în limitele prevederilor prezentului statut şi ale legislaţiei.

 4. Întreg patrimoniul Federaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

 5. Patrimoniul transmis Federaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Federaţiei.

7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARĂ
 1. Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Biroului Federal un raport referitor la situaţia financiara a Federaţiei, care urmează sa fie confirmat de Cenzor.

 2. Darea de seamă a Federaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 • expunere scurtă a rezultatelor activităţii Federaţiei în perioada de dare de seamă;

 • soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Federaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;

 • cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

 1. Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Federaţiei la şedinţa Adunării Generale.

 2. Darea de seamă financiară se păstrează în Federaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.

 3. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Federaţiei.

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA STATUTULUI
 1. Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală de constituire a membrilor Federaţiei.

 2. Propunerile membrilor Federaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Biroului Federal, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.

 3. Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Federaţiei sunt modificate şi în baza deciziei Biroului Federal.

 4. Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.

9. FILIALELE FEDERAŢIEI
 1. Subdiviziunile organizatorice de bază ale Federaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Federaţiei.

 2. Filialele se constituie după criteriul teritorial. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Biroul Federal.

 3. Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Biroului Federal. Preşedintele Filialei este numit de Biroul Federal.

 4. Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Biroului Federal al Federaţiei.
10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE
10.1. Federaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

10.2. Reorganizarea Federaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, divizare, separare sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

10.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

10.4. Federaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.

10.5. Autodizolvarea Federaţiei este urmată de procedura de lichidare. în procesul de lichidare Federaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare". Lichidarea Federaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociaţiile obşteşti şi Codul civil.

10.6. Biroul Federal va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Federaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

10.7. Comisia de lichidare dispune de; drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Federaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

10.8. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

10.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Federaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmit altor organizaţii cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut conform hotărârii Adunării Generale.

10.10.Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Federaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori Statutului Federaţiei.

10.11.Membrii Comisiei de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Federaţiei din culpa lor.